Systemy Operacyjne

Poniżej znajdują się plan i zasady zaliczenia przedmiotu Systemy Operacyjne. Osobą prowadzącą wykład jest dr hab. Stanisław Gawiejnowicz. Umieszczone poniżej harmonogram, zakres i zasady zaliczenia ćwiczeń zostały ustalone przez prowadzącego wykład.

Zasady zaliczenia

1.    Materiał ćwiczeń DSOP obejmuje cztery bloki: 1) Linux-podstawowe polecenia, 2) Linux-powłoka bash, 3) Linux-funkcje systemowe, 4) Windows-powłoka powershell. Materiał ww. bloków podano w opisie zakresu materiału ćwiczeń.

2.

 • Po zakończeniu bloku 2) przeprowadzony zostanie sprawdzian nr 1, obejmujący materiał bloków 1) i 2).
 • Po zakończeniu bloku 4) przeprowadzony zostanie sprawdzian nr 2, obejmujący materiał bloków 3) i 4).
 • Oba sprawdziany trwają 90 minut.

3.

 • Treść zadań na te sprawdziany przygotowuje prowadzący ćwiczenia, biorąc pod uwagę przykładowe sprawdziany umieszczone przez prowadzącego wykład w CONTACT.DIR.
 • Za każdy sprawdzian można otrzymać maksymalnie 50 punktów, przy czym za blok nr 1 można otrzymać maksymalnie 20 punktów, za blok nr 2  — 30 punktów, za blok nr 3 — 35 punktów, a za blok nr 4 — 15 punktów.
 • Terminy ww. sprawdzianów podano w harmonogramie ćwiczeń.

4.

 • Osoby, które za oba sprawdziany łącznie otrzymają mniej niż 50 punktów, będą musiały przystąpić do poprawki.
 • Poprawka będzie obejmować materiał tylko tych bloków z których dana osoba otrzymała mniej niż 50% punktów możliwych do zdobycia.
 • Zaliczenie poprawki następuje po uzyskaniu co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania za tę poprawkę.
 • Treść zadań, termin oraz czas trwania poprawki ustala prowadzący ćwiczenia, przy czym dane dotyczące terminu i czasu trwania muszą zostać podane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Do ww. poprawki można przystąpić tylko jeden raz.
 • Brak zaliczenia ww. poprawki oznacza niezaliczenie ćwiczeń w pierwszym terminie.
 • Zasady zaliczania ćwiczeń w drugim terminie ustala prowadzący ćwiczenia.

5.    Jeśli jeden lub więcej sprawdzianów musiały być poprawiane, to ocena z ćwiczeń nie może być wyższa niż 3.5.

6.    Prowadzący ćwiczenia może podnieść ocenę z ćwiczeń o 0.5 stopnia osobie która z obu sprawdzianów (nie licząc poprawek) uzyskała co najmniej 76 punktów, przy czym za każdy z nich oddzielnie uzyskała nie mniej niż 38 punktów.

7.

 • Osoby które otrzymały ocenę 4.5 mogą ją podwyższyć na 5.0 przygotowując pisemny projekt.
 • Tematy projektów proponuje prowadzący ćwiczenia lub są proponowane przez studentów (jeśli zostaną zaakceptowane przez prowadzącego ćwiczenia).

8. Osoby, które otrzymają ocenę 5.0 (bardzo dobry) z ćwiczeń będą zwolnione z części zadaniowej egzaminu.

9. Skala ocen jest następująca: mniej niż 50% punktów = ocena 2.0, 50-60% punktów = ocena 3.0, 61-70% punktów = ocena 3.5, 71-80% punktów = ocena 4.0, 81-90% punktów = ocena 4.5, 91-100% punktów = ocena 5.0.

10. Ostateczny termin zaliczania ćwiczeń to ostatni piątek przed rozpoczęciem pierwszego tygodnia sesji egzaminacyjnej.

Harmonogram ćwiczeń DSOP, semestr zimowy 2016/2017

Kolejność: Wtorki Piątki Planowany materiał
Zajęcia 1 04/10/16 07/10/16 1A, 1B, 1C
Zajęcia 2 11/10/16 14/10/16 1C (cd.), 1D, 1E
Zajęcia 3 18/10/16 21/10/16 1F, 1G, 1H,powtórka 1A-1H
Zajęcia 4 18/10/16

25/10/16

21/10/16

28/10/16

2A, 2B, 2C, 2D
Zajęcia 5 25/10/16 28/10/16 2E, 2F
Zajęcia 6 8/11/16 04/11/16 2G, powtórka 2A-2G
Zajęcia 7 8/11/16

15/11/16

18/11/16 Sprawdzian #1 (pkty 1-2)
Zajęcia 8 22/11/16

15/11/16

25/11/16 3A, 3B
Zajęcia 9 29/11/16

22/11/16

09/12/16 3C
Zajęcia 10 06/12/16

29/11/16

16/12/16 3D
Zajęcia 11 13/12/16

06/12/16

13/01/17 3E
Zajęcia 12 20/12/16

13/12/16

13/01/17 Powtórka 3A-3E
Zajęcia 13 03/01/17

20/12/16

20/01/17 4A, 4B, 4C
Zajęcia 14 10/01/17

20/12/16

27/01/17 Sprawdzian #2 (pkty 3-4)
Zajęcia 15 17/01/17

10/01/17

Ustali prowadzący Poprawki, wpisy ocen

Zakres materiału ćwiczeń DSOP, semestr zimowy 2016/2017

1. LINUX. PODSTAWOWE POLECENIA

A) otwieranie i zamykanie sesji, polecenie ssh

B) podręcznik man, opcja “–help” poleceń

C) operacje na plikach: cat, chmod, cp, ln, mv, rm, umask

D) operacje na katalogach: cd, ls (opcje l,a), mkdir, pwd, rmdir

E) operacje na procesach: kill, ps, time, tee, potoki, przeadresowywanie  wejścia/wyjścia

F) operacje na plikach tekstowych: cmp, diff, grep, head, more, sort, tail, wc

G) polecenia ogólnego przeznaczenia: bc, cal, clear, date, finger, passwd, who

H) praca w sieci: ifconfig, netstat, ping

2. LINUX. POWŁOKA BASH

A) operacje na zmiennych, zmienne HOME, PATH, PS1, PS2

B) polecenia echo, env, exit, export

C) metasymbole powłoki: /, ;, &, &&, *, ?, (), {}, [], |, ||, >, <, >>, <<, $, \, ., .., #, cudzysłowia: ” “, ‘ ‘, “, zasady cytowania metasymboli

D) ogólne zasady tworzenia i uruchamiania skryptów, parametry pozycyjne

E) polecenie shift, zdanie warunkowe if, polecenie test

F) pętle for, while

G) polecenia case, eval, expr, read

3. LINUX. FUNKCJE SYSTEMOWE

A) ogólna budowa programu w języku C, dyrektywy include, define

B) kompilator gcc (opcje o,l), polecenia make, touch

C) funkcje systemowe dotyczące plików: close, creat, open, read, write

D) funkcje systemowe dotyczące procesów: execl, exit, fork, getpid, getppid, wait

E) źródła wybranych poleceń: cat, echo, od, wc

4. WINDOWS. POWŁOKA POWERSHELL

A) Otwieranie i zamykanie sesji, polecenie powershell

B) cmdlet Get-Help

C) cmdlety Get-Command, Get-Process