Seminarium dyplomowe (inżynierskie)

Poniżej znajdują się plan i zasady zaliczenia przedmiotu projekt inżynierski.

Opis przedmiotu

 • Celem przedmiotu Seminarium Dyplomowe  jest opracowanie przez studentów Pracy Dyplomowej.
 • Przedmiot Seminarium Dyplomowe prowadzony jest przez Promotorów Prac Dyplomowych..
 • Promotor weryfikuje, czy Praca Dyplomowa oraz zakresy materiału opracowywane przez poszczególnych współautorów wiążą się z Projektem Inżynierskim.
 • Proponowany przebieg przedmiotu Seminarium dyplomowe:
  • Podanie przez Promotora wytycznych dot. Pracy Dyplomowej.
  • Weryfikacja przez Promotora podziału zadań między członków zespołów.
  • Weryfikacja postępów prac nad opracowaniem Pracy Dyplomowej.
  • Weryfikacja zgodności Pracy Dyplomowej z Projektem Inżynierskim.
 • Seminarium dyplomowe  kończy się oceną Pracy Dyplomowej przez promotora oraz recenzją pracy przez recenzenta (zaliczenie seminarium następuje na podstawie zrecenzowanej Pracy Dyplomowej)

Zasady zaliczenia

 1. Seminarium dyplomowe (inżynierskie) trwa jeden semestr (równolegle z Projektem Inżynierskim 2).
 2. Praca Dyplomowa związana jest z Projektem Inżynierskim.
 3. Praca Dyplomowa jest zespołowa. Autorzy pracy dyplomowej są tożsami z autorami projektu inżynierskiego.
 4. Praca Dyplomowa składa się z  opracowania tematu powiązanego z Projektem Inżynierskim (np. podstawy teoretyczne, praktyki zastosowań, uwarunkowania technologiczne i uzasadnienie wyboru określonej technologii, omówienie algorytmów stosowanych w projekcie, analiza studium wykonalności uwzględniająca uwarunkowania konkretnej instytucji).
 5. Praca dyplomowa jest taka sama dla wszystkich autorów.
 6. Załącznikiem do Pracy Dyplomowej jest dokumentacja techniczna projektu
 7. W Pracy Dyplomowej jednoznacznie podany jest zakres pracy każdego współautora (najczęściej jeden rozdział pracy na jednego autora). W pracy są również części wspólne tj, opis projektu, jego celu i efektów)
 8. Zakres pracy każdego współautora musi być zaakceptowany przez Promotora Pracy. (w szczególności zadanie autora w pracy dyplomowej nie może sprowadzić się jedynie do czynności redakcyjnych, czy technicznych).
 9. Temat pracy dyplomowej musi zostać przedstawiony komisji ds. Prac dyplomowych z informatyki najpóźniej do końca pażdziernika. (wprowadzony do systemu pd.wmi.amu.edu.pl)

Egzamin dyplomowy

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się w ustalonych terminach zbiorczych.
 2. Na ocenę na dyplomie składa się ocena pracy dyplomowej uwzględniająca recenzję, ocenę projektu inżynierskiego i ocenę z egzaminu.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się indywidualnie dla każdego członka zespołu.
 4. Student przed egzaminem otrzymuje listę zagadnień egzaminacyjnych.
 5. Obrona składa się z pytań z zakresu pracy dyplomowej oraz z listy zagadnień egzaminacyjnych (w równej proporcji)
 6. W obrony jako recenzenci włączeni są wszyscy promotorzy prac.

Harmonogram (poglądowo)

 1. Do końca października – zgłoszenie tematu pracy w systemie pd.wmi.amu.edu.pl.
 2. Do połowy listopada – porozumienie (skojarzenie tematów ze studentami).
 3. (nie potwierdzone) Do końca stycznia – egzamin dyplomowy do końca stycznia (wymaga zaliczenia wszystkich przedmiotów przez studenta).

Plan

Zajęcia

Temat zajęć

Data

1.

Zajęcia organizacyjne.

10.10.216

2.

Omówienie:

 • stanu bieżącego projektu.

Przygotowanie:

 1. opisu stanu docelowego projektu,
 2. planu prac rozpisanego na kolejne tygodnie do 12tego grudnia,
 3. pomysłów na dodatkowe funkcjonalności nawiązujące do tematu pracy inżynierskiej,
 4. opisu klarownego podział pracy w projekcie,
 5. tematu pracy dyplomowej,
 6. klarownego podziału zakresu pracy każdego współautora pracy dyplomowej.

17.10.2016

3.

Uwaga:

 • w celu przyspieszenia prac, grupa miała dostarczyć materiały wymienione w punkcie powyżej następnego dnia. Przeznaczyliśmy na to zajęcia o godzinie 10tej.

Potwierdzenie:

 1. zgoda prowadzącego na temat pracy i podział
 2. usatalenie terminu prezentacji dot. pracy dyplomowej.

24.10.2016

(prezentacje i przygotowanie pracy dyplomowej)
11. Oddanie ostatecznej wersji projektu.Oddanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej do weryfikacji przez prowadzącego. 19.12.2016
12. Poprawki pracy dyplomowej. 09.01.2017
13. Egzamin dyplomowy ….